ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
06 ต.ค. 60 ส่งข้อมูล GPA
เจ้าหน้าที่ GPA
06 ต.ค. 60 ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครูและบุคลากร
06 ต.ค. 60 ประกาศผลการสอบสามัญ/ศาสนา
งานวัดผล
06 ต.ค. 60 เสนอเพื่ออนุมัติผลการเรียน
ทะเบียน-วัดผล
05 ต.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ตรวจสอบความถูกต้อง)
ครูประจำวิชา
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (วิชาสามัญ)
งานวัดผลสามัญ
21 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (วิชาศาสนา)
งานวัดผลศาสนา
20 ก.ย. 60 ประกาศผลการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา
19 ก.ย. 60 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนเกิน 60 %
งานวัดผล
18 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
นักเรียน
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (วิชาศาสนาและสามัญ)
ครูประจำวิชา
11 ก.ย. 60 ถึง 12 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึง 45 คะแนน
งานวัดผล
04 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
ครูประจำวิชา
01 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 อัดสำเนา,เย็บ และบรรจุแบบทดสอบ (ใส่ซองเรียบร้อย)
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา
28 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจำวิชา
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ครูประจำวิชา
11 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 3
ครูที่ได้รับมอบหมาย
28 ก.ค. 60 ส่งคะแนนสอบก่อนกลางภาคและกลางภาค
ครูประจำวิชา
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (วิชาศาสนา)
งานวัดผลศาสนา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (วิชาสามัญ)
งานวัดผลสามัญ
06 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 (วิชาศาสนา,สามัญ)
ครูประจำวิชา
03 ก.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 2
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา
26 มิ.ย. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 อัดสำเนา,เย็บ และบรรจุแบบทดสอบ (ใส่ซองเรียบร้อย)
ครูประจำวิชา
19 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครู,นักเรียนทุกคน
12 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
05 มิ.ย. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล
01 มิ.ย. 60 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
24 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา,นักเรียน
22 พ.ค. 60 ถึง 23 พ.ค. 60 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
นักเรียน
18 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,3,5,6 (เช้า)
งานทะเบียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครู,นักเรียนทุกคน
15 พ.ค. 60 ส่งกำหนดการสอนทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
11 พ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับลงทะเบียนวิชาเรียน (บ่าย)
วิชาการ-บริหารทั่วไป
11 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4
วิชาการ