ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 304 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96220 โทรศัพท์ 0-7358-9009 โทรสาร 0-7358-9484 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อิสลามศึกษาตอนกลาง (ม1-3) ถึงระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย (ม4-6)

3. ข้อมูลด้านการบริหาร
   3.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พศ.2547 จนถึงปัจจุบัน
    
4. ประวัติโดยย่อโรงเรียนสวนพระยาวิทยา เกิดขึ้น โดยประชาชนดุซงญอซึ่งมีความประสงค์ จะให้มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมตอนต้น โดยมี นายฮารง บาโด ประธานสภาตำบลดุซงญอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น แล้วดำเนินการเสนอ เรื่องตามลำดับและได้แจ้งความประสงค์ไปยัง นายเสนีย์ มะดากะกุล สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส และ นายสุพร สิทธิกัน นายอำเภอระแงะเพื่อเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนให้ทันเปิดสอน ในปีการศึกษา2524 โดยเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับต่อมาซึ่งสภาตำบลดุซงญอได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขออนุมัติให้ จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลง วันที่ 27 มีนาคม2524

อัตลักษณ์
สลาม ไหว้ มีน้ำใจ แต่กายสุภาพ

เอกลักษณ์
โรงเรียน 2 หลักสูตร อิสลามศึกษา แบบเข้ม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อเป้นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่งคงในอนาคต ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


พันธกิจ
   1. จัดการเรียนที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ
   2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ
   3. ปลูกฝังให้นักเรียนเป้นตนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการ
   4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตสือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   5. สงเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย 
นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อักษรย่อ 
อักษรย่อของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา คือ ส.พ.

ปรัชญา
เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 


สีประจำโรงเรียน
ฟ้า               หมายความว่า สัญลักษณ์ของวันศุกร์ เนื่องจาก โรงเรียนสวนตั้งขึ้นมาในวันศุกร์
เหลือง           หมายความว่า เปรียบเสมือนแสงแห่งความรู้