วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อเป้นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่งคงในอนาคต ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ปรัชญา
เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม