พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
   1. จัดการเรียนที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ
   2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ
   3. ปลูกฝังให้นักเรียนเป้นตนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการ
   4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตสือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   5. สงเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย 
นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข