ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผ่ยแพร่
ตัวอย่างแบบกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 16.67 KB 17354
การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของเมอร์ดอคซ์(MIA) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 17284
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 อาหารและสารอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 17233