กลุ่มสาระศาสนา

นายอับดุลฮาดี สาเร็ง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายมุสตารี อาบู
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางนูรฮาซาณีย์ มะอีแล
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสะมะแอ เจ๊ะเต
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายรูซีตา มะดามิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอิลฮาม บือราเฮง
ครูศาสนา

นางมาซูรา ลอมะ
ครูศาสนา

นายอัลดุลเล๊าะ ดือราแม
ครูศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา

นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต
ครูศาสนา

นายสุขครี กาดามุง
ครูศาสนา

นางพัชรี ซารีแปเร๊าะ
ครูศาสนา

นายซอลาห สนิ
ครูศาสนา

นายฮิสบูเลาะห์ โด
ครูศาสนา

นายอุสมาน มะดามิ
ครูศาสนา