กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนริศรา ขาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนาปีสะห์ เจะหลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนาดีย๊ะ มิสุทาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนูรียานี เปาะซา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอารียา จงรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซูไฮดา สานิตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3