กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
ครู คศ.2

นายสุพจน์ อรุณพูลทรัพย์
ครู คศ.2

นายรุสลัน แวกอจิ
ครู คศ.2

นายอับดุลปาตะห์ อูมูดี
ครู คศ.2

นางสาวนูรียะ บือราเฮง
ครู คศ.1

ซูไรดา รอมะ
ครู คศ.2

นางฟัรวีน มาหะ
พนักงานราชการ