กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0928496776

นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872957787
อีเมล์ : haelly9@gmail.com

นายสุพจน์ อรุณพูลทรัพย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0810935976

นายรุสลัน แวกอจิ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0844470219

นายอับดุลปาตะห์ อูมูดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0811014070

นางสาวนูรียะ บือราเฮง
ครู คศ.1

ซูไรดา รอมะ
ครู คศ.2

นางฟัรวีน มาหะ
พนักงานราชการ