กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายซารีฟ หะยีซำซูดิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0862977109
อีเมล์ : sarif_ncc@hotmail.com

นางสาวอาอีลา การี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0862880886
อีเมล์ : alla_0886@hotmail.com

นายสุริยา แซ่จ้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0851273451
อีเมล์ : yasuriya@hotmail.com

นายชัยมี ปิยาตู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0845603304
อีเมล์ : dew_name@hotmail.com