กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายซารีฟ หะยีซำซูดิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาอีลา การี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุริยา แซ่จ้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัยมี ปิยาตู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2