คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมารุวรรณ หะยีดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอาติ ดิงปาเนาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามีรา อาแว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมีน อาแวหลง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันฮัซนะ แวหะมะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซัยหนับ สาเระ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาซีลา แซ่จั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซำซู มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รุสนาวาตี ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : 3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รุ่งรวิน หนูเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟีเรีย สะนอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโซเฟีย มามะ
ตำแหน่ง : ผุ้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายฮาฟีซู ดาหะแม
ตำแหน่ง : ผุ้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายหมัดฮาฟีซีน หะล๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฮีดายะห์ ดือเร๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่านกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอฟิกรี เจ๊ะเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายมัสซือลาม มูเซะห์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาสมีรา เลาะมะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายมูรอซีดัน เดลาห์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอิมราม แยนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรีฮัน ปีตายะโซ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรอซีฮะ บินอาแวหามะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลมานัฟ มา
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตนักเรียน
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายซายูรี ดาราโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : อับดุลฮาฟิส ดาราโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรุสดี ดือเระ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายมาซือเล็ง เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : 5/3